Työryhmien toiminnan sujuvuutta ja työhyvinvointia voidaan rakentaa monien eri menetelmien ja prosessien avulla. Työryhmien kehittämisen osalta Crow Solutions Oy:n palveluvalikoimaan kuuluvat ainakin:

Avoin prosessikonsultaatio

Prosessikonsultatiiviset menetelmät sopivat tilanteisiin, joissa työryhmän yhteisen työstön avulla halutaan selvittää, mistä työhön liittyvä hankaluus, epämukavuus, huono työviihtyvyys tai tyytymättömyys voisi johtua ja miten asiaa voidaan yhdessä käsitellä ja korjata. Prosessikonsultaatiossa käytetään usein toiminnallisia ja fasilitatiivisia menetelmiä. Konsultatiivinen ote soveltuu hyvin myös muutostilanteiden hallintaan ja sopeutumisprosesseihin.

Suunnatut selvitykset

Suunnattu selvitys on hyvin suunniteltu ja strukturoitu selvitys työyhteisön tilasta. Selvitys tehdään useimmiten työryhmän jäsenten haastattelujen, kirjallisten vastausten ja työryhmän toiminnan havainnoinnin avulla. Selvityksen perusteella pidetään yhteinen palautetilaisuus koko työryhmälle yhteistyössä työnantajan edustajan kanssa. Lisäksi laaditaan raportti työnantajalle, jossa suositellaan asianmukaisia jatkotoimenpiteitä.

Työryhmien työnohjaus

Työnohjaus on työryhmän yhteinen säännöllinen keskusteluprosessi, jossa työstetään johdetusti kunkin työryhmän omia kehityskohteita. Yleensä työnohjaukseen sitoudutaan 6-12kk:ksi kerrallaan yhden istunnon kestäessä 90min ja toistuessa 1-4 viikon välein. Työstön kohteena voivat olla työn tekemiseen, organisoimiseen ja perustehtävän kirkastamiseen liittyvät aiheet tai työryhmän oman sisäisen dynamiikan kehittäminen, kommunikaatio ja yhteistyö.