Crow Solutions Oy tarjoaa kokonaisvaltaisia valmennuksia, palveluita ja tukea organisaatioiden keskeisille toimijoille ylimmästä johdosta esimiestasolle ja aina HR:n prosesseihin.

Johdon ja johtoryhmien valmennus

Johdon valmennus on yleensä ennalta sovitun mittainen sarja tapaamisia, joissa käydään systemaattisesti läpi oman johtajuuden vahvistamiseen ja johtajana kehittymiseen liittyviä asioita. Johtoryhmien osalta huomiota voidaan kiinnittää toiminnan tehokkuuteen, kommunikaatioon ryhmän sisällä ja ulospäin suuntautuvaan psykologisesti tulokselliseen viestintään omalle työyhteisölle ja asiakasorganisaatioille.

HR:n tuki

Voimme toimia HR:n tukena ja partnerina työhyvinvoinnin prosesseja ja kehityshankkeita suunniteltaessa sekä erilaisissa erityistilanteissa. Tähän voivat kuulua konsultaatiot sisäisten tai ulkoisten työhyvinvointikyselyjen teettämisen, psykologisen tulkinnan ja purun yhteydessä ja jatkotoimenpiteiden suunnittelussa sekä tuki erilaisten kriisi- ja konfliktitilanteiden hahmottamisessa ja ratkomisessa.

Esimiesten tuki

Työyhteisöjen hyvinvoinnissa esimiestyö ylemmän johdon ja työntekijöiden välimaastossa on usein keskeisessä roolissa työn päivittäisen arkisujuvuuden ja työviihtyvyyden kannalta. Esimiehille suunnattuihin koulutuksiin ja tukitoimiin kuuluvat mm.

Puheeksioton koulutukset, joiden tarkoituksena on oppia ottamaan keskustelun aiheeksi psykologisesti hankalia ja emotionaalisesti kuormittavia tilanteita alaisten kanssa ja selvitä niistä rakentavasti eteenpäin kummankaan osapuolen menettämättä kasvojaan. Näitä aiheita voivat olla mm. työtehon laskeminen, häiritsevä käytös työpaikalla, vaarallinen tai riskialtis toiminta, haittaava klikkiytyminen, jatkuva negatiivisuus tai työpaikan muiden pelisääntöjen rikkominen.

Varhaisen välittämisen koulutukset, jotka liittyvät työpaikan työterveydellisten rajojen rikkoutumiseen ja näistä johtuvien tilanteiden selvittelyyn. Tarkoituksena on oppia reagoimaan tilanteissa, joissa interventio yksilön toimintaan palvelee yksilön ja ryhmän työhyvinvointia ja -terveyttä. Näitä voivat olla mm. työpaikan sairauspoissaolojen hälytysrajojen rikkoutuminen, epäily alkoholin tai huumeiden käytöstä tai muu vakava työterveyteen vaikuttava ilmiö.

Esimiesten yksilötuki, jossa esimies käy luottamuksellisissa yksilökeskusteluissa läpi omaa johtamistapaansa, kehittymistään esimiehenä ja saa tukea työryhmänsä ajankohtaisten haasteiden ratkomiseen.

Esimiesten ryhmätyönohjaus, jossa esimiesryhmä voi yhdessä käsitellä työyhteisönsä kehityshaasteita, ongelmia ja muutostilanteita sekä saada uusia näkökulmia esimiehenä olemiseen ja työryhmän prosessien hallintaan.